Sağlıkta Geleceğe Yön Veren Eğitim Yaklaşımı “Blended Learning”

Sağlıkta Geleceğe Yön Veren Eğitim Yaklaşımı “Blended Learning”

Sağlıkta Geleceğe Yön Veren Eğitim Yaklaşımı  “Blended Learning”

Değişen ders içerikleri ve teknoloji ile eğitim yöntemleri yetersiz kalmasıyla, daha etkili ve değişimlere uygun yöntemler bulabilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle bilginin ve bu bilgiye ulaşmak için kullanılan kanalların gelişmesi ve internetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması ile bu yöntemler daha da çeşitlenmiştir. Bu yöntemlerden en yenisi ise harmanlanmış öğrenme anlamına gelen “Blended Learning”dir. [1]  Geleneksel yüz yüze eğitim ve online eğitimin kesişme noktası olarak tanımlanan bu öğrenme yöntemi; sağladığı esnek, güncel ve devamlı eğitim ile son yılların en etkili ve en popüler eğitim metodu olarak kabul edilmektedir.[2] Sağlık sektöründe ise teorik ve pratik bilgi arasında bir köprü görevi gören bu sistemin vakalar üzerinde fikir yürütme, sorgulama ve dökümantasyon işlemlerinde sağlık çalışanlarının etkinliğini arttırdığı düşünülmektedir. [3]

What is…Blended Learning?

Geleneksel ve modern eğitimin kesişim noktası olan bu eğitim sistemi World Economic Forum’ a göre 5 ana elementten oluşmaktadır; eğitim-öğretim praktikleri, içerik ve kaynaklar, değerlendirmeler, öğreticinin sürekli gelişimi ve kapsamlı altyapı.[4]  

Eğitim-Öğretim Pratikleri: Eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan eğitim bileşenleri kullanılarak eğitimlerin düzenlenmesi ve planlanmasıdır. Eş zamanlı bileşenlere örnek olarak eğitmenler ile yapılan sınıf ortamlarındaki veya sanal ortamlardaki eğitimler, laboratuvar ortamında yapılan deneyler ve diğer canlı e-öğrenme yöntemleri verilebilir. Eş zamanlı olmayan bileşenler için ise e-dökümanlar, yazılı kaynaklar, vaka ve ders kayıtları örnek olarak verilebilir. [5]

İçerik ve Kaynaklar: Öğrenim için kullanılacak kaynakların açık ve tekrardan kullanılabilir olması, konuların daha iyi anlaşılması için animasyon ve örneklerin kullanılması, kişiselleştirilmiş eğitimi desteklemek için içeriklerin ve kaynakların sağlanması, öğrenimi pekiştirmek ve kişilerin bu bilgileri deneyimleyerek öğrenmeleri için interaktif etkinlikler ve flaş kartlar bu kapsama girmektedir. Ayrıca bu kaynakların maddi olarak karşılanabilir olması da çok önemlidir. [4,6]

Değerlendirmeler: Hem kişinin kendi gelişimini görmesi ve eksik kaldığı noktalarda kendini geliştirebilmesi hem de öğrenim sisteminin öğrenme eylemi üzerindeki etkisini ölçmek için çok önemlidir. Benjamin Bloom’a göre bilişsel öğrenmenin geliştirilmesi ve yapılandırılabilmesi için 6 seviye vardır. Bunlar; bilgi edinimi, edinilen bilgiyi kavrama, bilgiyi çözüm bulmak için kullanma, bilgiler arasında ilişki kurabilme, farkl bilgileri birleştirerek yeni bir ürün ortaya koyma ve seçenekleri değerlendirerek en iyisini bulmaktır.[6]

Öğreticinin Sürekli Gelişimi: Eğitim sisteminde öğrencilerin güncel tutulabilmesi için öğreticinin de güncel olması gerekir. Öğreticinin profesyonel öğreniminin devam etmesi bu yönden çok önemlidir.  

Kapsamlı Altyapı: Eğitim alan kişinin eğitime ulaşabilmesi için gerekli olan internet altyapısı, öğreticinin ders yapacağı ortamların her iki sistem için(yüz yüze ve online) de uygun materyalleri bulundurması ve bu mekanların eğitim alacak kişi tarafından kolayca bulunabilecek ve ulaşılabilecek ortamlar olmalıdır.

Sağlık Eğitimi ve Harmanlanmış Öğrenme

Yapılan araştırmalara ve edinilen deneyimlere göre, 10 adımda sağlık eğitimine harmanlanmış öğrenim yöntemini entegre etmek mümkün. İlk adım olarak Kern Çemberi denilen öğrenim şemasını eğitim programına entegre etmek gelmektedir. Bu çember Benjamin Bloom’un tanımladığı 6 adımla çok benzemektedir. İlk önce problem tanımlanır, gerekli olana değerlendirmeler belirlenir, problem çözmek için bir hedef belirlenir ve gerekli olan bilgiler öğrenilir, bu problem için en iyi eğitim yolu seçilir, uygulanır ve uygulama sonrası geri dönüşler alınarak eğitim yolunun uygunluğu belirlenir. İkinci aşama olarak, eğitmenler için bir öğretim şeması çizmek önemlidir. Harmanlanmış öğrenim için öğreticilerin 5 ana maddeyi göz önünde bulundurmaları, yeni sisteme alışmaları için bir kolaylık olacağı belirtilmektedir. Bunlar; gündelik problemlerden yola çıkarak düzenleme, interaktivite, yeni olan bilginin görselleştirilmesi ve sunulması, öğrencinin aktif bir şekilde yeni bilgiyi tecrübe etmesinin sağlanması, öğrenilen bilgilerden yola çıkarak onları birleştirme ve yeni çözümler üretebilme kabiliyeti kazandırılmasdır.. Üçüncü olarak ise eğitim verecek olan sağlık profesyonellerinin yeni eğitim yöntemi hakkında eğitilmesi ve geliştirilmesidir. Bir öğretici konuya ne kadar hakim olursa o kadar kolay yeni sisteme adapte olacaktır. Dördüncü olarak bir grup seçilir ve kurulan sistem test edilir. Bu sayede sistemin eksiklikleri anlaşılabilir. Beşinci olarak eğitmenlerin korkularını ve aklındaki soruları açıklığa kavuşturmak ve hukuksal uygulamalar hakkında onları bilgilendirmek gelmektedir. Altıncı olarak, harmanlanmış eğitime uygun altyapı sağlanmasıdır. Bir sonraki adım olarak, bütün öğrenciler ve öğretmenlerin anlayabileceği ve uygulayabileceği sistemi anlatan bir sistem akışı hazırlanmasıdır. Sekizinci olarak, farkli öğrenim ve değerlendirme yollarını sisteme entegre edilmesidir. Örneğin online olarak klinik eğitim dersleri almış bir öğrenci, bir simülasyon ortamında ya da hasta ile yüz yüze olacak şekilde deneyim kazanabilir. Son iki aşama olarak, öğrencilerin ulaşabileceği açık eğitim kaynakları ve sistem hakkında geri bildirimler yer almaktadır.[3]

Olumlu Yönleri ve Zorlukları

Her yöntemin olumlu yönleri ve zorlukları olduğu gibi, harmanlamış öğrenmenin de bulunmaktadır. En temel üç olumlu yönünden bahsedecek olursak eğer;

  1. Online olarak verilen dersler ve bu derslerin öğrenciler tarafından tekrar izlenebilmesi, dersin öğrenci tarafından daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Öğrenci, istediği zaman dersi açıp kaçırdığı noktaları tekrar izleyerek öğrenebilecektir. Diğer online materyaller ise kişilerin öğrendiği bilgileri pekiştirmesine ve kişisel eğitim stratejisi geliştirmesine olanak sağlamıştır. 
  2. Kişiler harmanlanmış eğitim sayesinde sınıfta kalma süreleri kısalmış, istediği yerlerden eğitimlere katılım sağlamış ve kendi uygunluklarına göre eğitim programlarını ayarlayabilmişlerdir. 
  3. Bu sistem sayesinde öğreticiler, öğrenciler ile birebir iletişim kurabilmiş, eğitimleri ve öğrenimleri hakkında geri dönüşler alabilmişlerdir. 

Eğer en temel üç zorluktan bahsedecek olursak;

  1. Bu sistem hakkında eğitimli öğretim elemanının yetersiz olması
  2. İnternet altyapısının her yerde olmaması, personelin internete erişiminin kısıtlı olması veya eğitim için teknolojik ekipman yetersizliği
  3. Online eğitimi olması için çalışanların teşvik edilmesi gereksinimi en temel zorluklar arasındadır. [7]

Kaynakça 

 [1]F. Bouilheres, L. T. V. H. Le, S. McDonald, C. Nkhoma, and L. Jandug-Montera, “Defining student learning experience through blended learning,” Education and Information Technologies, Jan. 2020, doi: 10.1007/s10639-020-10100-y.

 [2]R. A. Rasheed, A. Kamsin, and N. A. Abdullah, “Challenges in the online component of blended learning: A systematic review,” Computers & Education, vol. 144, p. 103701, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.compedu.2019.103701.

[3]I. Hege, D. Tolks, M. Adler, and A. Härtl, “Blended learning: ten tips on how to implement it into a curriculum in healthcare education,” 2020. https://dx.doi.org/10.3205%2Fzma001338 (accessed Jan. 29, 2022).

[4]A. Chowdhury, “5 questions to ask now to shape blended learning of the future,” World Economic Forum, May 15, 2021. https://www.weforum.org/agenda/2021/05/5-questions-to-ask-now-to-shape-blended-learning-of-the-future?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Education+and+Skills&utm_content=25/05/2021+05:00 (accessed Jan. 29, 2022).

[5]H. ÜNSAL, “YENİ BİR ÖĞRENME YAKLAŞIMI: HARMANLANMIŞ ÖĞRENME***,” 2010. Accessed: Jan. 29, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442791.

[6]J. M. Jared M, “BLENDED LEARNING DESIGN: FIVE KEY INGREDIENTS,” Oct. 2002.

[7]S. Moica, A. Gherendi, C. Veres, and T. Moica, “The Integration of the Blended Learning Concept into Employee Training as a Factor in Shifting Mentalities towards the Industry 4.0 Approach,” 2019 8th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM), Mar. 2019, doi: 10.1109/icitm.2019.8710705.

2560 1707 Author